An older, male sibling


Example Sentences:

  • 今天是我哥哥的生日。

Jīntiān shì wǒ gēgē de shēngrì

Today is my brother’s birthday.

 

  • 我上周收到了哥哥的信。

Wǒ shàng zhōu shōu dàole gēgē de xìn.

I received a letter from my brother last week.