complete disorder and confusion


Example Sentence:

因风雪交加道路上混乱不堪。

Yīn fēng xuě jiāojiā dàolù shàng hǔnluàn bùkān.

The road was chaotic due to the winter snow.

 

电力供应中断,城市陷于混乱之中。

Diànlì gōngyìng zhōngduàn, chéngshì xiànyú hǔnluàn zhī zhōng.

The power supply was interrupted and the city was in chaos.