Chengdu is the capital of southwestern China’s Sichuan province.


Example Sentences:

这是去成都的163次直快。

Zhè shì qù chéngdū de 163 cì zhíkuài.

This goes through express no. 163 for Chengdu.

 

他已经订到了从上海到成都的全程车票。

Tā yǐjīng dìng dàole cóng shànghǎi dào chéngdū de quánchéng chēpiào.