a tall, long-legged, long-necked bird with white or gray plumage


Example Sentence:

不像狗,这只从来没有梦想过飞翔。

Bù xiàng gǒu, zhè zhǐ hè cónglái méiyǒu mèngxiǎngguò fēixiáng.