Dad is another name for father


Example Sentences:

  • 我的爸爸是一个老师。

Wǒ de bàba shì yīgè lǎoshī.

My dad is a teacher.

  • 他想出一个主意,送给他爸爸一件特别的礼物。

Tā xiǎng chū yīgè zhǔyì, sòng gěi tā bàba yī jiàn tèbié de lǐwù.

He came up with an idea and gave his dad a special gift.