Danger is the possibility of harm or damage.


Example Sentences:

  • 我深知那危险。

Wǒ shēn zhī nà wéixiǎn.

I was fully awake to the danger.

 

  • 客车超员行驶是非常危险的。

Kèchē chāoyuán xíngshǐ shì fēicháng wéixiǎn de.

It’s dangerous to overload a bus with passengers.