The period of time when the sun is in the sky


Example Sentence:

我一日三顿饭吃得很丰盛。

Wǒ yī rì sān dùn fàn chī dé hěn fēngshèng.

I eat three meals a day.