To degrade is to treat or regard with contempt or disrespect


Example Sentence:

如果该足球队不赢得更多的比赛,他们有可能被降级

Rúguǒ gāi zúqiú duì bù yíngdé gèng duō de bǐsài, tāmen yǒu kěnéng bèi jiàngjí