Example Sentence

计算机科学目前已是一门成熟的学科

Jìsuànjī kēxué mùqián yǐ shì yī mén chéngshú de xuékē.

Computer science is now a fully-fledged academic subject.