a building where people live


Example Sentence:

  • 我们的房子很冷。

Wǒmen de fángzi hěn lěng.

Our house is cold.

  • 我打算买一套新房子。

Wǒ dǎsuàn mǎi yī tào xīn fángzi.

I plan to buy a new house.