male ruler of an independent state


Example Sentence:

国王进来时,宫廷里所有人都向他躬身行礼。

Guówáng jìnlái shí, gōngtíng lǐ suǒyǒu rén dōu xiàng tā gōng shēn háng lǐ.

When the king came in, everyone in the court bowed to him.