Also means fate, destiny, on order or command.

长chanǵ 时shí

间 jian̄

= 久 = long time
长chanǵ 命 ming̀ = long life


Example Sentence:

我爱生命

Wǒ ài shēngmìng

I love life.

 

写作是他的生命

Xiězuò shì tā de shēngmìng.