The time in the morning when the sun appears or full daylight arrives.


Example Sentence:

他就在那儿海边就等那日出嘛

Tā jiù zài nà’er hǎibiān jiù děng nà rì chū ma

He’s there by the sea and waiting for the sunrise